cosell-menu6

מנויים יקרים,

הרינו לעדכן כי פוליסת ביטוח תאונות אישיות שערכה העמותה למתאמני חדר הכושר

בוטלה ואינה בתוקף החל מתאריך 01.01.2022

ביטול הפוליסה הינו בהתבסס על שינויים בחוק שנכנסו לתוקף החל ממועד זה,

אשר ביטלו את החובה לערוך ביטוח תאונות אישיות ספורט