02-6585651
Cosell logo

בשנת הלימודים הנוכחית, תשע”ה, הצליחו היחידה לספורט תחרותי יחד עם אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, להוציא לדרך פיילוט של קורס נקודות זכות אקדמיות המתקשר לספורט, כלומר, סטודנטים אשר פעילים בנבחרות האוניברסיטה וקבוצות אס”א ירושלים ולוקחים חלק פעיל באימונים ובתחרויות במהלך השנה, יוכלו לקבל על פעילות זו 2 נקודות זכות אקדמיות.
הפיילוט יצא לדרך תחילה בפקולטה לטבע, ובהמשך בפקולטה למדעי הרוח.