cosell-menu4

עמותת קוסל חותרת להעניק לחבריה את חווית הפנאי האיכותית בישראל תוך חתירה מתמדת לשיפורה.
מנהליה ועובדיה של העמותה מהווים כוח משמעותי וחשוב בהגשמת שאיפה זו, בקידום הארגון ובהובלתו להצלחה.

מר דני בלקין

מנהל מרכז הספורט ע״ש לרנר

מר דני בלקין

מנהל מרכז הספורט בקרית ספרא

גב' ליאת בן שבת

מנהלת מרכז הנופש והספורט ע״ש בונם, רחובות

רו"ח דבורה ז'ורנו

חשבת העמותה

גב' ענת מימוני

מנהלת משאבי אנוש וממונה על הטרדות מיניות

גב' שיר סורוצקי

מנהלת השיווק והפרסום

גב׳ רונית טיבי

מנהלת חשבונות ראשית

מר יניב רונאל

מנהל היחידה לספורט הישגי

גב' שרה משה

רכזת לשכת מנכ״ל