אפס סובלנות להטרדה מינית!

עמותת קוסל שואפת לקיים במרכזי הספורט אותם היא מפעילה, סביבה ספורטיבית, הוגנת, מכובדת ומכבדת והיא נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה, על מנת למגר תופעות של הטרדה מינית והתנכלות.

על פי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, הטרדה מינית היא:

 •  סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופן מיני
 •  מעשה מגונה
 •  הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין
  בהן. אולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלו: ניצול של יחסי מרות, תלות או חינוך,
  לרבות ניצול של יחסי מרצה/מתרגל – סטודנט
 •  התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו
  מעוניין בהן אולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אל: ניצול של יחסי מרות, תלות או
  חינוך, לרבות ניצול של יחסי מרצה/מתרגל – סטודנט.
 •  התייחסות מבזה או משפילה למינו, מיניותו, לרבות נטייתו המינית של אדם, בין אם הראה
  שהדבר מפריע לו ובין אם לאו
 •  פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום
  עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמה לפרסום

עובד/ת, סטודנטית, מנוי/ה או מבקר/ת שהוטרדו מינית,
מתבקשים לפנות לממונה על מניעת ההטרדות המיניות בעמותה,
אשר תטפל בפניה ותדאג להגיש סיוע וייעוץ בהתאם למקרה.

ענת מימוני – הממונה על טיפול בפניות על הטרדה מינית בעמותת קוסל
טלפון: 02-6584281 | פלאפון: 054-8820617 | מייל: anatm@cosell.co.il