Cosell logo

עמותת קוסל חותרת להעניק לחבריה את חווית הפנאי האיכותית בישראל תוך חתירה מתמדת לשיפורה.
מנהליה ועובדיה של העמותה מהווים כוח משמעותי וחשוב בהגשמת שאיפה זו, בקידום הארגון ובהובלתו להצלחה.

מר פרי גרופר

מנהל מרכז הספורט ע״ש לרנר

מר דני בלקין

מנהל מרכז הספורט בקמפוס ע"ש אדמונד י. ספרא

מר בני רזניק

מנהל מרכז הנופש והספורט ע״ש בונם, רחובות

רו"ח שרון ברנט נאור

חשבת העמותה

גב' ענת מימוני

מנהלת משאבי אנוש

גב' איילת יושיע

מנהלת שיווק

גב׳ רונית טיבי

מנהלת חשבונות ראשית

גב' קטי אוזנה

מנהלת חשבונות

גב' שרה משה

רכזת לשכת מנכ״ל